About

อาจารย์ พิศาล สุขขี

Mr.Phisan Sookkhee

Untitled

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การศึกษา

 • ระดับปริญญาโท : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2553
 • ระดับปริญญาตรี : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2546

ผลงานทางวิชาการ

 • พิศาล สุขขี และสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. โมเดลการคํานวณแบบขนานสําหรับคําถามที่เหมาะสมที่สุดแบบกระจายของการ JOIN จํานวนมาก. งานสัมมนาวิชาการไทยกริด,โรงแรมรามาการ์เดนส์, กรุงเทพฯ, หน้า 48-53, 23 – 24 สิงหาคม 2550.
 • พิศาล สุขขี และสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. วิธีการเชิงพันธุกรรมแบบขนานโดยใช้เทคนิคไอซ์แลนโมเดลสําหรับคําถามที่เหมาะสมที่สุดแบบกระจายของการ JOIN จํานวนมาก. การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปี 2551, โรงแรมแฟลิกซ์ ริเวอร์แคว์รีสอร์ท, กาญจนบุรี, หน้า 404 – 411, 7-9 พฤษภาคม 2551.
 • พิศาล สุขขี และสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. 2552. วิธีการเชิงพันธุกรรมแบบขนานสำหรับคำถามที่เหมาะสมที่สุดแบบกระจายของการ JOIN จำนวนมาก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2552 [link][link]
 • พิศาล สุขขี. ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, 20-22 พฤษภาคม 2558.
 • สิริกัลยา สุขขี, ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ, ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง, พิศาล สุขขี. สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, 20-22 พฤษภาคม 2558.
 • Jedsada Chatree, Phisan Sookkhee, Sirikanlaya Sookkhee. Text Mining Approach to Extract Information of Symptoms and Herbs from Data on Thai Web Sites. The International Conference on Applied Statistics 2016 (ICAS 2016). Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand, 13-15 July 2016.

หัวหน้าโครงการวิจัย

 1. ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Information System for The Local Wisdom of Health Care in Four Ethnic Groups Sisaket Province) ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2557
 2. ระบบสารสนเทศหลักการประเมินคุณภาพตามความรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(Information System for Quality Assessment of Research and Development Sisaket Rajabhat University) ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2556
 3. ระบบสารสนเทศลายผ้าทอมือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดศรีสะเกษ (Information System for Product Design Fabric Woven on a Hand Woven Sisaket Wisdom) ทุนสนับสนุนทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 4. ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวกัมพูชาสำหรับการศึกษาในประชาคมอาเซียน (The Information Systems to Promote the Learning of Co-Culture Among Thailand, Laos and Cambodia for Education in the ASEAN Community.) ทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2558

ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ได้รับ

 • ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในหัวข้อเรื่อง “โมเดลการคํานวณแบบขนานสําหรับคําถามที่เหมาะสมที่สุดแบบกระจายของการ Join จํานวนมาก”ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2552
 • ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศหลักการประเมินคุณภาพตามความรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Information System for Quality Assessment of Research and Development Sisaket Rajabhat University)”
 • ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2557 ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (Information System for The Local Wisdom of Health Care in Four Ethnic Groups Sisaket Province)”ภายใต้แผนงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ในสี่กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดศรีสะเกษ (The Local Wisdom of Health Care in Four Ethnic Groups Sisaket Province)
 • ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศลายผ้าทอมือเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์บนฐานภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดศรีสะเกษ (Information System for Product Design Fabric Woven on a Hand Woven Sisaket Wisdom)”
 • ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2558 ฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ในโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยลาวกัมพูชาสำหรับการศึกษาในประชาคมอาเซียน (The Information Systems to Promote the Learning of Co-Culture Among Thailand, Laos and Cambodia for Education in the ASEAN Community.)”

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...