ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมิน ปีการศึกษา 2557

17 Aug

วันที่ 14 ส.ค. 58 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมี ดร.ปกรชัย สุพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และมีตัวแทนจาก 5 คณะ 2 สำนัก เข้าร่วมประชุม

โดยประเด็นที่ทำการขี้แจงมีดังนี้

  1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
  2. การจัดทำรายงาน SAR ที่สอดคล้องกับระบบ CHEQA Online
  3. การรวบรวมและสรุปผลข้อมูล Commons Data Set: CDS
  4. กระบวนการดำเนินงานการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในภาพรวมทั้งหมด การรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ eSAR และ CHEQA Online
  5. กำหนดการในการประเมิน โดยได้มติจากที่ประชุม คือ
    • 1 ก.ย. 58 SAR ตัวบ่งชี้เชิงปริญมาณ ต้องดำเนินการเสร็จสิ้น
    • 15 ก.ย. 58 SAR ในระดับคณะและสถาบัน ต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมนำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

DSC06712

DSC06735

DSC06734

DSC06693

DSC06698

DSC06702

DSC06706

DSC06718

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...