การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557

30 Nov

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมจิโรจน์ ชั้น 5

โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูล ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองประธานกรรมการ
  3. นางสาววนิดา หาจักร กรรมการ
  4. นางสาวกนิษฐา อินธิชิต กรรมการ
  5. นางสาวอัจฉริยา พัฒนสระคู กรรมการและเลขานุการ

โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มีผลของการประเมินดังต่อไปนี้

ผลลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.12)

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.36) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.00) องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.06) และองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.45)

เมื่อวิเคราะห์ตามระบบปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ มีระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.03 และ 3.43 ตามลำดับ) ส่วนผลลัพธ์ มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” (คะแนนเฉลี่ย 2.48)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในภาพรวม พบว่า มีระดับคุณภาพ “น้อย” (คะแนนเฉลี่ย 0.97) ซึ่งมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 23 จาก 44 หลักสูตร (ร้อยละ 52.27) โดยจำแนกเป็นหลักสูตรที่มีระดับคุณภาพ “ดี” 2 หลักสูตร ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” 7 หลักสูตร และระดับคุณภาพ “น้อย” 14 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีจำนวน 21 หลักสูตร (ร้อยละ 47.73) ซึ่งกระจายอยู่ในทุกคณะ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะ ในภาพรวม จำนวน 5 คณะ พบว่า ทุกคณะมีการดำเนินงานระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.19)

DSC07558

DSC07764

DSC07771

DSC07727

DSC07710

DSC07658

DSC07640

DSC07632

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...