งานประกันคุณภาพกับการขับเคลื่อนพันกิจด้านการจัดการความรู้

31 Mar

DSC02032

DSC02035

หน่วยมารตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีะสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เวลา 15.00 น.

เพื่อเป็นการกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามให้ทุกคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นเป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยงานของตนเอง

ปีนี้เราเริ่มเปลี่ยนระบบคิด และวิธีการทำงานด้านการประกันคุณภาพ ไปอย่างมาก หลายๆ กระบวนการเริ่มปรากฏเป็นรูปธรมขึ้นชัดเจน

สำหรับพันธกิจด้านการจัดการความรู้…เราเริ่มขยับกระบวนการอย่างเป็นระบบ และมีแผนการทำงานที่ต่อเนื่อง

DSC02036

คาดหวังว่าตัวแทนจากทุกๆ คณะ และสำนักเที่เข้าร่วมการประชุมในการวางแผน ระบบและกลไก ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ช่วยนำผล และมติของการประชุมกลับไปขับเคลื่อนหน่วยงานของท่าน และนำผลการดำเนินการกลับมาสะท้อนในที่ประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ ตามกรอบเวลาที่ได้มีการลงมติกันไว้อีกครั้งหนึ่ง

เอกสารประกอบการประชุม

  1. เอกสารประกอบการประชุม

Social Comments

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...