บทความ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ

2 Mar
16658166906_8894f2c603_z

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรม คือ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน … Read More »

Python : Permutations Generator

31 Jan
16382058086_fcd6f25222_b

ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่เพียบพร้อมในด้วยเครื่องมือสำหรับ Scientific Programming จริงๆ วันนี้เตรียมการสอนในรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สิ่งที่ต้องอธิบายให้นักศึกษาอย่างชัดเจนและมองเห็นภาพในบทเรียนเรื่อง การแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ ปริภูมิสถานะ (State Space) หากนักศึกษาไม่สามารถมองเห็นว่า ปริภูมิสถานะคืออะไร สถานะคืออะไร สถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดคืออะไร ย่อมยากต่อการสอนต่อยอดไปถึงเรื่องของเทคนิคการค้นหาต่อไป ดังนั้นประเด็นเรื่องนี้เป็นส่ิงที่ต้องเน้นในการสอนก่อนเป็นอันดับแรก วิธีการสอนให้บรรลุผลที่ง่ายที่สุด น่าจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ เลยยกตัวอย่างปัญหาที่เป็นปัญหาคลาสสิคอีกปัญหาหนึ่งทางด้าน AI คือ Traveling Salman Problem มาเป็นตัวอย่าง ให้นักษาจำลองการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ สัก 3 – 5 เมือง กำหนดปริภูมิสภานะว่าคืออะไร และสถานะที่เป็นไปได้ทั้หมดคืออะไร และมองให้เห็นถึงการขยายตัวของขนาดของปริภูมิสถานะว่าสำหรับปัญหานี้ ขนาดของปริภูมิสภานะมีการขยายตัวแบบแฟคทอร์เรียลได้อย่างไร … Read More »

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

31 Dec
16155596632_bb9422fe18_z

หากพิจารณาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 นั้น จะพบว่านอกจากการปรับเปลี่ยนระดับของการประเมินโดยให้มีการจัดการประเมินคุณภาพจาก ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานที่มีความชัดเจนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตุเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือ บทบาทหน้าของมหาวิทยาลัยที่มีต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากเดิมที่จะต้องรับบทบาทในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันกับคณะ สำนัก และนำผลของการปฏิบัติมาเขียนลงในรายงานการประเมินตนเองประจำปี (SAR) ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เนื่องจากมีการทับซ้อนของภาระงานระหว่างหน่วยงานระดับคณะและสถาบัน แต่จากการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พบว่า บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับสถาบันจะมีความชัดเจน และลดการทับซ้อนของภาระหน้าที่กับหน่วยงานระดับคณะมากขึ้น โดยบทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน จะเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ดูแล ให้หน่วยงานในระดับคณะ สำนัก ดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นในบางตัวบ่งชี้ที่เกิดจากพันธกิจหลักที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน่วยงานกลางคอยรับผิดชอบ เช่น ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการกำกับให้แต่ละคณะ สำนัก มีแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน … Read More »

รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556

2 Nov
15514518635_fb6ab4e04d_z

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อันประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูรณ์ชัย การประเมินครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินงานประเมินใน 9 องค์ประกอบคุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด รวมทั้งสิ้น 36 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย … Read More »

ผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม

5 Jun
14349454601_76fd223be9_c

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษถูกก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น หรือที่เราพูดจนติดปากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงว่ามัธยมปลาย และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับท้องถิ่นและจังหวัดศรีสะเกษ อย่างน้อยใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมาบนการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้สร้างให้แก่สังคมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าออกมาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนั้น ก็เป็นเพียงผลสำเร็จ 1 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเท่านั้น คือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ตนเองแก่สังคมการศึกษาตลอดมาว่า เราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ส่วนพันธกิจหลักอีก 3 ด้านนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาด้วยเช่นกัน สำหรับพันธกิจด้านการดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษเองนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ หากมองในแง่มุมของวัตถุดิบ นับว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจและหลากหลายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การฟ้อนรำพื้นเมือง การละเล่นดนตรีพื้นบ้านที่มีความโดดเด่น หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ยังดำรงอยู่ไม่สูญหาย นับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีและทรงคุณค่าในการหยิบยกมาพัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป เมื่อพิจารณาจากความพร้อมด้านศิลปวัฒธรรมที่มีอยู่ข้างต้น … Read More »

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ แล้วได้อะไร ?

19 Mar
13466509953_f3ab4511fa_z

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2556 เดินมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลังวันเวลาเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีแล้ว เนื่องจากอีกเพียงแค่ 2 เดือนหลังจากนี้ก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นหน้าที่อันแสนหนักของบุคลากรผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้คุณภาพจะต้องดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้รายตัวบ่งชี้ พร้อมกับจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จทันเวลาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป เมื่อการดำเนินการเริ่มหนักและผู้ปฏิบัติการเริ่มเหนื่อยล้ากับการจัดการเอกสารและรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์ คำถามที่มักลอยขึ้นมาอยู่ในใจเสมอๆ คือ เมื่อดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพแล้วเราได้อะไร ?  คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยในผู้ปฏิบัติงาน และเป็นคำถามที่ในบางครั้งผู้ตอบเองก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดมาตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ต้องคาดคะเนต่ออีกเช่นกันว่าต้องใช้เวลาสั่งสมเพื่อให้พบคำตอบใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะเจอคำตอบที่ดีและเหมาะสม

บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

22 Oct
Screen Shot 2558-02-05 at 8.58.08 AM

ช่วงนี้หน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำลังดำเนินการวางแผนงานเพื่อจัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเอง และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพในเขตภาคอีสานด้วย เนื่องจากการอบรมนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นให้จัดเป็นประจำ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ทำไมนักศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในฐานะผู้รับบริการและเป็นผลผลิตสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน มีส่วนร่วมและเป็นพลังผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดให้ทุกสถาบันต้องมีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยได้มีการกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น