บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

22 Oct
Screen Shot 2558-02-05 at 8.58.08 AM

ช่วงนี้หน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำลังดำเนินการวางแผนงานเพื่อจัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเอง และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพในเขตภาคอีสานด้วย เนื่องจากการอบรมนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นให้จัดเป็นประจำ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ทำไมนักศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในฐานะผู้รับบริการและเป็นผลผลิตสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน มีส่วนร่วมและเป็นพลังผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดให้ทุกสถาบันต้องมีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยได้มีการกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

ส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย วช.58

13 Oct
10248696534_e7545d84c2_z

  การเดินทางสายวิชาการคงหลีกหนีการวิจัยไม่มีทางพ้น ดังนั้นอย่างไรก็ตามคงต้องทำงานวิจัยเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่และคืนมันกลับไปสู่ท้องถิ่น ปัจจัยที่สำคัญอย่างอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้งานวิจัยสามารถดำเนินไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ ก็คงหนีไม่พ้นเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คงเป็นหน้าที่โดยสำนึกอยู่แล้วอย่างไม่ต้องมีใครมาบอกก็คือ เป็นนักวิชาการ ต้องทำวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนที่จะสามารถสนับสนุนเราต่อไป ปีนี้นั่งร่างแผนงานวิจัยมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว จนออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ส่งข้อเสนอได้ทันต่อเวลาพอดี สิ่งที่ดีใจที่สุด คือ เราช่วยกันกลั่นกรองความคิดที่ร่องรอยอยู่ในอากาศ ให้ออกมาเป็นรูปร่างได้อย่างชัดเจน และตัวผลลัพธ์ก็น่าพอใจสำหรับอย่างมาก ณ เวลานี้ จะได้รับการสนับทุนวิจัยหรือไม่ก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญ..เพราะในตอนนี้…เราก็ภูมิใจกับมันมากแล้ว

ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน

6 Oct
10112961854_45fd495cae_z

ช่วงนี้กำลังรีวิววรรณกรรม และเอกสารทฤฏีต่างๆ มากมาย มีทั้งเรื่องที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย ต้องใช้พลังในการอ่าน และทำความเข้าใจกันอย่างมหาศาลเลยทีเดียว เจอเนื้อหาที่ในหนังสือ ฮีตสิบสอบคลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน เขียนสรุปให้เห็นถึงประเด็นสำคัญในตัวสาระของฮีตสิบสองได้อย่างดี เลยลงมือพิมพ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป แต่จะเอาไว้ในตัวเอกสารอย่างเดียวก็น่าเสียดาย เลยขอลงไว้ที่ Blog นี้ด้วยอีกที่ เผื่อมีคนสนใจก็จะได้สามารถเอาไปใช้ได้เลย ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ประเพณีของดีอีสาน ฮีตสิบสองนั้นถือเป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำบุญที่มีประจำเดือนของชาวอีสาน เป็นการประสมประสานระหว่างแนวคิดของพุทธ พราหมณ์ และผี ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาสู่เมืองไทย โดยเฉพาะดินแดนอีสานนั้นประเพณีการทำบุญตามฮีตคลองของเดือนต่างๆ มีมานานแล้ว แต่สมัยก่อนจะแน้นพิธีทางของผีและพราหมณ์มากกว่า เพราะรากฐานเดิมของชาวอีสานจะเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ วิญญาณ เปรต เทวดาอารักษ์ต่างๆ ที่เชื่อกันว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ชาวอีสานเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ภูตผีที่มองไม่เห็นตัวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ความอุดมสมบูรณ์ภาวะความแห้งแล้ง น้ำท่วม ความแปรปรวนทางภาวะอากาศ ฤดูกาลต่างๆ ย่อมมาจากเทวดาอารัก ผีปู่ตา ผีตาแฮกทั้งนั้น … Read More »

การบริหารจัดการในช่วงเวลาเทศกาลคุมสอบ

6 Oct
10078112033_f4921033e4_z

ปีนี้ต้องคุมสอบกันเป็นเวลา 11วันติดๆ ทั้งเข้าและบ่าย นอกจากจะต้องเข้มงวดกวดขั้นให้การสอบเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด แล้วการบริหารจัดการเวลาให้สามารถทำได้มากกว่าการคุมสอบ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปปล่าวๆ ถึง 11 วันเต็มๆ เลย ทุกครั้งที่มีการคุมสอบเลยต้องหาหนังสือติดไม้ติดมือไปอ่านด้วย อย่างน้อยๆ ก็มีเวลานิ่งๆ ได้นั่งอ่านหนังสือบ้าง