ผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม

5 Jun
14349454601_76fd223be9_c

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษถูกก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น หรือที่เราพูดจนติดปากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงว่ามัธยมปลาย และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับท้องถิ่นและจังหวัดศรีสะเกษ อย่างน้อยใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมาบนการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้สร้างให้แก่สังคมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าออกมาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนั้น ก็เป็นเพียงผลสำเร็จ 1 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเท่านั้น คือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ตนเองแก่สังคมการศึกษาตลอดมาว่า เราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ส่วนพันธกิจหลักอีก 3 ด้านนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาด้วยเช่นกัน สำหรับพันธกิจด้านการดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษเองนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ หากมองในแง่มุมของวัตถุดิบ นับว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจและหลากหลายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การฟ้อนรำพื้นเมือง การละเล่นดนตรีพื้นบ้านที่มีความโดดเด่น หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ยังดำรงอยู่ไม่สูญหาย นับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีและทรงคุณค่าในการหยิบยกมาพัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป เมื่อพิจารณาจากความพร้อมด้านศิลปวัฒธรรมที่มีอยู่ข้างต้น … Read More »