อัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าบ้าน

31 Jan
15786193154_10848607ea_b

วันนี้แม่บูชาพระพุทธชินราช จากพิษณุโลก มาให้ 1 องค์ เลยอัญเชิญท่านไว้บูชนบนหิ้งพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่บ้านของเราครับ

Python : Permutations Generator

31 Jan
16382058086_fcd6f25222_b

ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่เพียบพร้อมในด้วยเครื่องมือสำหรับ Scientific Programming จริงๆ วันนี้เตรียมการสอนในรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สิ่งที่ต้องอธิบายให้นักศึกษาอย่างชัดเจนและมองเห็นภาพในบทเรียนเรื่อง การแก้ปัญหา (Problem Solving) คือ ปริภูมิสถานะ (State Space) หากนักศึกษาไม่สามารถมองเห็นว่า ปริภูมิสถานะคืออะไร สถานะคืออะไร สถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดคืออะไร ย่อมยากต่อการสอนต่อยอดไปถึงเรื่องของเทคนิคการค้นหาต่อไป ดังนั้นประเด็นเรื่องนี้เป็นส่ิงที่ต้องเน้นในการสอนก่อนเป็นอันดับแรก วิธีการสอนให้บรรลุผลที่ง่ายที่สุด น่าจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ เลยยกตัวอย่างปัญหาที่เป็นปัญหาคลาสสิคอีกปัญหาหนึ่งทางด้าน AI คือ Traveling Salman Problem มาเป็นตัวอย่าง ให้นักษาจำลองการเดินทางไปยังเมืองต่างๆ สัก 3 – 5 เมือง กำหนดปริภูมิสภานะว่าคืออะไร และสถานะที่เป็นไปได้ทั้หมดคืออะไร และมองให้เห็นถึงการขยายตัวของขนาดของปริภูมิสถานะว่าสำหรับปัญหานี้ ขนาดของปริภูมิสภานะมีการขยายตัวแบบแฟคทอร์เรียลได้อย่างไร … Read More »

คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับปีการศึกษา 2557

29 Jan
16210178139_40d73fbb54_b

เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจ ซึ่งเราพยายามอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกๆ หน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก และง่ายที่สุด สำหรับตัวเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2557 ที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ เราเองเร่งจัดพิมพ์เอกสารจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์ PDF โดยทำการจัดพิมพ์เป็นไฟล์ Microsoft Word แล้วใส่ข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าไป ตรวจสอบ แก้ไขคำผิด และจัดรูปเล่มให้สมบูรณ์ และเร่งแจกจ่ายให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน เพื่อให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก ดำเนินการจัดพิมพ์ ปรับแต่งให้เป็นคู่มือของหน่วยงานตัวเอง เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจครับ สำหรับงานด้านการประกันคุณภาพ ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ download : คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับปีการศึกษา 2557

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ : เริ่มต้นความกล้าที่จะคิด

28 Jan
16361910316_f5469bedde_b

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ เริ่มตีโจทย์ความต้องการของตนเองที่จะทำการพัฒนาเว็บไซต์ ว่า “อยากจะทำเว็บอะไร ?” พยายามให้นักศึกษาเริ่มต้นโดยการถามความต้องการของตัวเองก่อนว่าถ้ามีโอกาสที่จะทำเว็บไซต์แล้ว ตัวเองต้องการจะทำเว็บไซต์อะไร และอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบ จะสื่อสิ่งที่ชอบออกมาในรูปแบบอะไรและอย่างไร นักศึกษาทุกๆ คนจะต้องเขียนประเด็นที่ต้องการพัฒนาเป็นเว็บไซต์ ลงใจสมุด จากนั้นค่อยๆ เขียน วาดภาพสิ่งที่ตนเองต้องการนำเสนอออกมาเป็นรูปภาพ ระบายสีให้ชัดเจน ทำแบบนี้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ ทฤษฏี ใดๆ มาจับ หรือเกี่ยวข้อง เอาแค่จินตนาการอย่างเดียวล้วนๆ ที่เหลือจากนั้น ถึงจะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ป้อนความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้างชิ้นงานพื้นฐานเบื้องต้น แต่จะไม่สอนความรู้ที่เป็นเทคนิคขั้นสูงแนวประยุกต์ใดๆ เพราะนักศึกษาจะต้องค้นคว้าหาความรู้เอาเองเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรของตัวเอง เมื่อนักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น จากการเรียนทั้งความรู้เรื่อง HTML พื้นฐาน ทฤษฏีสี ทฤษฏีการออกแบบ และหลักของความงาม จะให้นักศึกษาเริ่มพัฒนางานของตนเองโดยการวาดภาพร่างของเว็บไซต์ที่ตนเองต้องการสร้างลงในสมุดซ้ำๆ จนได้งานที่แน่ใจแล้วว่าสามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานได้จริงๆ แล้วค่อยปล่อยให้นักศึกษาลงมือทำจริงๆ และเปิดเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาส นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซักถามเพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอ … Read More »

นำเสนอกรอบการประเมินคุณภาพฯ แก่สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

28 Jan
16199040290_bcc08ac6ce_b

เพื่อให้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะ ส่ามารถดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเริ่มดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานคือการกำหนดกรอบการประเมินก่อนว่า ในปีการศึกษา 2557 นี้สำนักส่งเสริมจะรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยตัวบ่งชี้อะไรบ้าง ซึ่งโดยบริบทของสำนักส่งเสริมนั้น มีสถานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน แต่ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ด้วยหลักคิดนี้ เรานำตัวบ่งชี้ในระดับคณะมาเป็นตัวตั้งแต่เสนอให้ตัดตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยออกไป คงเหลือไว้แต่ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบของ บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 3 องค์ประกอบ 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจำนวนตัวบ่งชี้จะน้อย แต่ว่ารายละเอียดยิบย่อยนั้นยังมีค่อนข้างมากเหมือนเดิม หรือกล่าวได้ว่ารายละเอียดของการประเมินนั้น เหมือนกันการประเมินในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาครับ ส่ิงที่สำนักจะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน คือ วางระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพฯ ในสำนัก เร่งดำเนินการระบบและกลไกด้านการควบคุมคุณภาพเห็นเป็นรูปธรรม จัดทำแผนระยะกลางของสำนัก คือ แผนกลยุทธ์ ที่มีการวิเคราะห์ … Read More »

ต้นไม้บนโต๊ะทำงาน

26 Jan
15741138774_00098b80d5_b

อยากได้ต้นไม้เล็กๆ วางไว้บนโต๊ะทำงาน เอาไว้เงยหน้ามองตอนทำงานเหนื่อยๆ …เลยได้เจ้าสองต้นนี้มา จับใส่กระถาง โรยหินประดับ วางไว้คู่กัน สาเหตุที่เลือกเจ้าสองต้นนี้มาอาจเป็นเพราะชื่อที่่เป็นมงคล และเป็นไม้มงคล ที่เหมาะกับการปลูกไว้บนโต๊ะอยู่แล้ว — กระบองเพชร — เป็นต้นไม้ขนาดเล็กที่มีหลายชนิด และมีรูปทรงให้เลือกมากมาย วางไว้ตรงไหนของโต๊ะทำงานก็ดูสวยโดดเด่น และทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานทั้งวัน แถมราคาก็ยังถูกหาซื้อได้ไม่ยาก ดูแลง่าย ไม่ต้องการน้ำมาก เหมาะสุด ๆ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา และจุดเด่นที่เหมาะแก่การนำมาวางไว้บนโต๊ะทำงานคือ กระบองเพชรช่วยดูดคลื่นรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ฉะนั้นจึงเป็นต้นไม้บนโต๊ะทำงานที่นิยมอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว จาก : http://home.kapook.com/view88245.html ซึ่งจริงๆ ตัวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระบองเพชรมีสรรพคุณช่วยดุดซับรังสีที่แผ่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์ แต่พอเริ่มสนใจก็เลยค้นหาข้อพอจากอินเตอร์เน็ตดู พบคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว — ชวนชม — สำหรับเจ้าชวนชมต้นนี้ … Read More »

สังสรรค์งานปีใหม่ระหว่างหน่วยงาน ปี 2558

22 Jan
16312749836_f45d5a6728_b

เป็นธรรมเนียมเหมือนเช่นเดิมทุกๆ ปี ที่เราจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างหน่วยงาน อันประกอบไปด้วย ประกันคุณภาพฯ การเงิน กองนโยบายและแผน และงานพัสดุ ปีนี้เจ้าหน้าที่ใหม่ๆ ในแต่ละหน่วยงานเริ่มเยอะขึ้น ก็ทำให้ความสนุกสนานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย บวกกับต้องขอขอบคุณพี่ปู ญาณิศา ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ช่วยสรรหาของรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยสมทบด้วย ทำให้บุคคลกรหนึ่งคน จะต้องได้ของขวัญ หรือรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปคนละ 3 ชิ้นเลยทีเดียว และยังได้มีโอกาสรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา การจัดงานสังสรรค์แบบนี้ในทุกๆ ปีนับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังไปให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นอย่างดี เพราะหน่วยงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน และงานพัสดุ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานหนัก ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และแรงกดดันกันอยู่ตลอดทั้งปี การสร้างขวัญและกำลังใจกันแบบนี้นับว่าจะช่วยให้ทุกๆ คนมีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปครับ Full Album : https://www.flickr.com/photos/62606296@N04/sets/72157650406231462/