ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

26 Feb
001

วันนี้หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ทุกๆ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นนี้ คณะกรรมการดำเนินงานมีโครงสร้างประกอบไปด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และประธานสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่เป็นเลขานุการ [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ] โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดการประชุมทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อดำเนินกระบวนการกำกับติดตาม และดำเนินงานร่วมกัน โดยและครั้งจะมีวัตถุประสงค์ของการประชุมที่ชัดเจน โดยในการประชุมมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ … Read More »

การค้นหาในปริภูมิสภานะโดยใช้อัลกอริทึ่มปีนเขา (Hill-Climbing)

21 Feb
hill-climbing1

เตรียมการสอนเรื่อง Heuristic Search โดยเรื่องแรกที่จะสอนคือ การค้นหาในปริภูมิสภานะโดยใช้อัลกอริทึ่มปีนเขา หรือ Hill Climbing ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มอย่างง่ายที่สุด โดยกระบวนการสอนยังใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน คือ ปัญหาเรื่อง Travelling Sealsman Problem เช่นเดิม แต่เพิ่มจำนวนของเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้ปริภูมิสถานะมีขนาดใหญ่มากๆ จนไม่สามารถค้นหาแบบแจกแจงสถานะทั้งหมดในปริภูมิได้ หรือ ไม่สามารถใช้การค้นหาแบบ Exhaustive Search ได้ จากตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั้นเพิ่มจำนวนเมืองให้เป็น 10 เมือง ซึ่งจำนวนเส้นทางที่เป็นไปได้ที่เกิดจาการสับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ permutations จะสามารถคำนวนได้จาก 10! ซึ่งเป็นจำนวนมหาศาล ลักษณะการทำงานของอัลกอริทึ่มปีนเขา คือการนำเอาค่าฮิวริสติกเข้ามาช่วยตัดสินใจ โดยจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการค้นหาว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด โดยจะเลือกจากตำแหน่งที่มีค่าฮิวริสติกที่ดีขึ้นจากสถานะปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งเปรียบเสมือนการปีนเขา คือจะมีการปีนขึ้นไปยังจุดที่มีความสูงกว่าตำแหน่งปัจจุบันเท่านั้น การเรียนรู้จากอัลกอริทึ่มปีนเขา … Read More »

ประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

19 Feb
15957899084_ecaf6249ca_k

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้อง 9902 อาจารย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้องตรงกันและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้การรายงานผลข้อมูลไปยังคณะกรรมการการอุดดมศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยในการประชุมคณะกรรมการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร … Read More »

รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

13 Feb
16455014142_f17c8458fa_z

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำจัดทำเล่มรายงานสรุปโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ  สรุปโครงการและภาพบรรยายกาศการอบรม ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

รูปของพ่อแบน สุขขี ตอนหนุ่มๆ

11 Feb
11216765595_4d206c398d_k

รูปนี้น่าจะเป็นตอนหนุ่มๆ เพียงรูปเดียวของพ่อแบน สุขขี เท่าที่เคยเห็นมา เนื่องด้วยความเป็นคนสมัยเก่า อยู่บ้านนอกชนบท ถ้าไม่ใช่การถ่ายรูปติดบัตร หรือเพื่อการติดต่อราชการ ก็คงไม่มีใครจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกันซักเท่าไหร่ แตกต่างจากสมัยนี้ ที่เราสามารถใช้กล้องติจิตอลในมือถือถ่ายเซลฟี่ กันได้ทุกเวลา ทุกวี่ทุกวัน จนไม่รู้จะเอาภาพไปเก็บไว้ที่ไหน หรือจะเอาไปใช้ทำสาระอะไรนอกจากเอามาอวดกันในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เห็นรูปนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ แล้ว เลยดูเหมือนว่ารูปนี้จะดูมีความหมายมาก เห็นภาพนี้แล้วก็อดจะคิดมากไม่ได้ เลยใช้เวลาพิจารณาตัวเองในตอนนี้ ทุกๆ อย่างในตัวเองเริ่มจะเหมือนพ่อเข้าไปทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกาย ลักษณะทุกๆ อย่างที่เคยเห็นในตัวพ่อ ก็เริ่มมาปรากฏอยู่ในตัวเองมากขึ้นๆ ไปทุกที สภาพอารมณ์ คำพูดคำจา ทุกๆ เรื่องเริ่มจะเหมือนกันไปทุกๆ ที ดีนะที่อยู่ห่างกันบ้าง ไม่อย่างนั้นคงเหมือนกันมากกว่านี้ ปล.แอบคิดไปว่า ถ้าหน้าตาหล่อได้เท่าพ่อในรูปนี้ คงสมัครเป็นดารา นายแบบบ้างไปแล้ว ^^

ตัวอย่างการค้นหาในปริภูมิสภานะแบบค้นหาทั้งหมด (exhaustive search)

8 Feb
16285282530_9e1b217ee8_b

บทเรียนต่อไปที่ต้องเตรียมการสอนคือ การค้นหาในปริภูมิสภานะ หรือ state space เรื่องของการค้นหาฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ยากแต่จริงๆ มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายในฟิลด์นี้ และน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการคิด ระบบอัลกอลิทึ่ม และมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ไม่ดีพอสมควร การปูพื้นฐานกระบวนการค้นหาพื้นฐาน จากวิธีที่ง่ายๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการค้นหาแบบฮิวริสติก จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ดังนั้นในเคสแบบนี้การจะสอนให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานและต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคงต้องใจเย็นกันสักหน่อย และการนำเอาวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ดูจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมและน่าจะเป็นไปได้ที่สุด เลยเลือกปัญหาที่เป็นหาที่ง่ายที่สุดสำหรับฟิลด์ทางด้น AI มาคือ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย หรือ Traveling Salesman Problem เริ่มจากการจำลองเมืองต่างๆ ให้อยู่ในรูปของพิกัด X และ Y บนระนาบ 2 มิติ และสอนวิธีการค้นหาระยะทางระหว่างจุดด้วยสูตรการคำนวนทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรคำนวนได้ที่ calculate distance … Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

7 Feb
16454295251_278940fb9c_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และหน่วยงานภายนอก คือ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อันเนื่องมาจาก ในปีการศึกษา 2557 … Read More »