รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

7 May
17400060315_f51ffee2f0_k

วันนี้งานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรีนนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทย ลาว กัมพูชาสำหรับการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน” ดำเนินกระบวนการวิจัยมาถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยกระบวนการรวบรวมข้อคิดเห็นไปเป็นตามขั้นตอนคือ สร้างเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญด้านสื่อ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านด้วยเครื่องมือที่เป็นข้อคำถามปลายเปิด จัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นความคิดเห็นร่วมกัน โดยต้องขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิจัย ทำให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย และเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากมาย และทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประมวลภาพ ประมวลภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย