Docker : jupyter/datascience-notebook

20 Apr
1s-ygl1nw7evyycbwi-7w8q

ตอนนี้ผมให้ความสนใจเรื่อง Data Science ค่อนข้างมากและใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างมากเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับการศึกษาเรื่อง Data Science โดยใช้ภาษา Python บวกกับ Jupyter notebook สำหรับการ Analyze และ Virtualize Data นั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้หลังจากเริ่มศึกษาและลงมือปฏบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จนมาถึงเรื่องที่เริ่มจะวางแผนเขียน Shot-course เพื่อสำหรับจัดการอบรมให้ผู้ที่สนใจ สิ่งหนึ่งที่ต้องตะหนักคือเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและที่สำคัญต้องง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ตลอดจนโมดูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งหากต้องเสียเวลาในการ setup สภาพแวดล้อมให้โปรแกรมแกรมต่าง ๆ สามารถทำงานได้นั้น เชื่อได้เลยว่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้สนใจรายใหม่ที่ต้องการศึกษาอย่างแน่นอน ก่อนที่จะเลยไปถึงการสร้าง Shot-course สำหรับการจัดการอบรมให้กับผู้สนใจหน้าใหม่นั้น โจทย์สำคัญคือการหา Solution สำหรับแก้ปัญหาเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำของโปรแกรมให้ง่ายที่สุดก่อน … Read More »