การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

25 Jun
65128152_10217366798974240_3367113721359892480_o

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ .. ผลการประเมินออกมาอยู่ที่ระดับ “ดี” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาอาจารย์ ของสาขาเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง .. ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวผู้เรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสังคมรอบข้างให้มั่นใจได้ว่า การเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีทั้งความรู้ และมีคุณภาพอย่างแน่นอน .. สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของสาขาในปีนี้คือ คณาจารย์ของเรามีผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์และแพร่กันทุกท่าน ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลมาตฐาน คือ SCOPUS และ TCI ตลอดจน Proceeding ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เคยหยุดที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ … Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

22 Jun
002

บัณฑิตที่ดีจำเป็นต้องมีครู ผู้รู้ คอยชี้ทาง .. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูในระดับสาขาวิชาครับ เพื่อเป็นการบูชา และระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ผู้ประสาทวิชา ทั้งในด้านเทคโนโลยี การใช้ชีวิต และแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมด้วยความดีงาม โดยนักศึกษาในสาขาได้พร้อมใจ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูที่สวยงาม แต่งกายเรียบร้อย และตั้งจิตมุ่งมั่น มาร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ .. ซึ่งพิธีนี้นอกจากจะเพื่อการระลึกถึงพระคุณของครู อาจาย์ที่อบรมสั่งสอน วิชาความรู้แล้ว ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีทางการศึกษาของไทยเอาไว้อีกด้วย .. สำหรับความคาดหวังของคณาจารย์ในสาขา ที่มีแต่ตัวลูกศิษย์ของเรา คือ ให้ทุกคนตั้งใจร่ำเรียน ขยันหมั่นเพียร จนมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จ และมีหน้าที่การที่ดีต่อไป ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไปครับ .. … Read More »