บทความ : ความสำคัญของระบบและกลไก

5 Apr
16809664567_3e84d1dd13_k

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 โคยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือการให้อิสระแก่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถที่จะเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบประกันคุณภาพในมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและสามารถเทียบเคียงกับระบบที่ สกอ. ประกาศใช้ หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถคิดค้นและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน สำหรับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2557 นี้จะเห็นว่ามีการเปิดกว้างในเรื่องของกระบวนการทำงานในทุกๆ พันธกิจที่สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษารับผิดชอบอยู่เป็นอย่างมาก มีการกำหนดอย่างกว้างๆ ให้ต้องมีระบบและกลไกลในการดำเนินงานแต่ละด้าน และต้องมีการนำระบบและกลไกมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องทำการพัฒนาระบบและกลไกที่มีความเหมาะกับการทำงานภายในองค์กรของตนเอง ซึ่งหมายความว่าภายใต้ภาระกิจเดียวกันนั้นในแต่ละองค์กรไม่จำเป็นต้องมีระบบและกลไกที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถแตกต่างกันออกไปได้ตามความเหมาะสมของสภาพและบริบทขององค์กรนั้นๆ แต่เมื่อปฏิบัติตามระบบและกลไกนั้นๆ แล้วจะต้องให้ผลของการทำงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพระบุเอาไว้ แต่ก่อนที่จะเริ่มคิดเรื่องของการพัฒนาระบบและกลไกที่มีความเหมาะสมกับภาระงานแต่ละด้านที่รับผิดชอบ เราลองมาทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆ แล้วคำว่า “ระบบและกลไก” ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คำนิยามไว้นั้นคืออะไร คำว่า “ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลผลิต … Read More »

รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556

2 Nov
15514518635_fb6ab4e04d_z

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อันประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูรณ์ชัย การประเมินครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินงานประเมินใน 9 องค์ประกอบคุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด รวมทั้งสิ้น 36 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย … Read More »

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ แล้วได้อะไร ?

19 Mar
13466509953_f3ab4511fa_z

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2556 เดินมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลังวันเวลาเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีแล้ว เนื่องจากอีกเพียงแค่ 2 เดือนหลังจากนี้ก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นหน้าที่อันแสนหนักของบุคลากรผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้คุณภาพจะต้องดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้รายตัวบ่งชี้ พร้อมกับจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จทันเวลาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป เมื่อการดำเนินการเริ่มหนักและผู้ปฏิบัติการเริ่มเหนื่อยล้ากับการจัดการเอกสารและรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์ คำถามที่มักลอยขึ้นมาอยู่ในใจเสมอๆ คือ เมื่อดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพแล้วเราได้อะไร ?  คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยในผู้ปฏิบัติงาน และเป็นคำถามที่ในบางครั้งผู้ตอบเองก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดมาตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ต้องคาดคะเนต่ออีกเช่นกันว่าต้องใช้เวลาสั่งสมเพื่อให้พบคำตอบใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะเจอคำตอบที่ดีและเหมาะสม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555

9 Sep
9707423459_f55b9edf80_z

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้กำหนดให้ช่วงวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 เป็นช่วงเวลาของการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยการประเมินในครั้งนี้มีรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์  ประธานกรรมการ นางสาวอัจฉรียา  พัฒนสระคู กรรมการ นางจุฑามณี  รุ้งแก้ว กรรมการ นางสาววิชุดา วงศ์พานิช กรรมการ นายกัมปนาท  อาชา กรรมการและเลขานุการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยตัวองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 องค์ประกอบ และองค์ประกอบกลุ่มอัตลักษณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นอีก 2 ตัวบ่งชี้ อันได้แก่ สำนักงานสีเขียว และระบบและกลไกกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะ (ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) สำหรับในรอบการประเมินคุณภาพฯ … Read More »

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา

9 Sep
Screen Shot 2558-02-05 at 8.50.21 AM

ทำไมถึงต้องกำหนดให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 4 พันธกิจหลักที่สถาบันระดับอุมศึกษาต้องรับผิดชอบและดำเนินการ นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ทำไมเราถึงต้องเสียเวลามาดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกันอีกเล่า และในยุคแห่งโลก “ไอที (Information Technology : IT)” การสื่อสารไร้พรมแดน โลกทั้งโลกอยู่ในมือของเราแต่ทำไมยังต้องมาเสียเวลากับเรื่องของวัฒนธรรมกันอีกเล่า…คำถามเหล่านี้น่าจะเป็นคำถามที่อาจเกิดขึ้นให้หัวสมองของอาจารย์รุ่นใหม่อย่าง…ผมหรือท่าน หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเองก็ตาม ว่าหน้าที่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำไม่ต้องเป็นหน้าที่หรือภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่หากลองทบทวนเพื่อย้อนให้เห็นถึงที่มาและความสำคัญของหน้าที่หลักนี้ คำว่า “ศิลปะ” หมายถึง งานสร้างสรรที่ส่งเสริมความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม และเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับจิตใจของผู้คน การทำความเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคม คำว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น การคิด ความรู้สึก ความเชื่อ การแสดงออกที่ดีงาม อันเกิดจากการสั่งสม เรียนรู้ และคัดสรร … Read More »

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานงานวิจัย

9 Sep

แม้ว่า “การวิจัย” จะเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักที่แต่ละมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องปฏิบัติ แต่คำถามที่ยังถูกถามเสมอมาก็คือ แล้วเราจะสามารถใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าได้อย่างไร…คำถามนี้คงไม่ยากเกินไปที่จะหาคำตอบได้ เพราะในปัจจุบันเป็นยุคที่กระแสและกลิ่นอายแห่งการวิจัยกำลังเบ่งบานอยู่ภายในรั้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นั่นหมายถึงภายในมหาวิทยาลัยกำลังจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์แต่ละด้านเกิดขึ้นอย่างมากมาย ตามชิ้นงานวิจัยที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นจากท้องถิ่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งสิ้น ตลอดทั้งยังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในชั้นเรียน ให้มีการเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชาด้วยการสอดแทรกกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วยระเบียบวิธีวิจัยได้อีกด้วย เมื่องานวิจัยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำคัญของทางมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัย ตลอดทั้งการจัดสรรค์เงินทุนจากภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกมาอุดหนุนและผลักดันให้มีการผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เองได้ให้ความสำคัญในจุดนี้เป็นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ซึ่งภายในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนั้นได้ให้ความสำคัญในด้านการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยซึ่งจะต้องมีระบบและกลไกที่ชัดเจนอันประกอบไปด้วยขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่ผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมือนกันทุกคน และต้องมีคณะกรรมการที่ถูกกำหนดขึ้นให้ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยในแต่ละชิ้น ตลอดทั้งยังต้องมีการอำนวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การสร้างสรรค์งานวิจัยเช่น การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ หรือการจัดเตรียมแหล่งสำหรับการค้นคว้าหาความรู้ เป็นต้น นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังต้องช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และมีการจัดสรรทุนแล้วจะต้องการจัดการเงินทุนได้ที่รับอย่างเป็นระบบซึ่งจะต้องสามารถชี้แจงการใช้จ่ายเงินทุนได้อย่างชัดเจนและเมื่อมีการผลักดันให้มีการผลิตงานวิจัยแล้ว ทาง สกอ. ยังผลักดันให้มีการจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้หรือขั้นตอนการวิจัยไปบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่สาธารณชนต่างๆ ให้สามารถนำเอาองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

ระบบสารสนเทศบุคลากร

9 Sep
9707297613_d82c9f8945_z

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นภาระกิจสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จะต้องคำถึงเป็นสิ่งแรกคือการเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) ทั้ง 5 ด้านออกไปรับใช้สังคม และการที่จะสามารถบรรลุถึงภาระกิจด้านการผลิตบัณฑิตได้นั้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งถือเป็นจัยนำเข้า (Input) ตัวหนึ่งที่สำคัญที่สามารถส่งผลถึงคุณภาพของตัวผลผลิต (Output) หรือตัวบัณฑิตนั่นเอง ภาระกิจการติดตามและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของตัวบุคลากรภายในสถาบันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นอีกภาระกิจที่สำคัญ โดยพิจารณาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ตั้งเกณฑ์สำหรับควบคุมคุณภาพของบุคลากรในสถาบันอุมศึกษาให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่เป็นกลุ่มปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น 2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.3.1 การพัฒนาคณาจารย์ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ตลอดทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวอย่างของตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตัวบุคลากรให้เกิดความเป็นมาตรฐาน