พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สมศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

8 Sep
21046206810_5f36ce6b02_o

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สมศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ โดยการดำเนินงานหลังจากการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี และศูนย์ดังกล่าว ถือเป็น … Read More »

ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ”

22 Jun
18326503264_592c096830_k

วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 58 นี้ เวลา 10.30 น. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ นักศึกษระดับปริญญาเอก มรภ.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Fucus Group) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนย์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ” ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมการรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556

2 Nov
15514518635_fb6ab4e04d_z

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อันประกอบด้วย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ รศ.ดร.จินตนา ธนวิบูรณ์ชัย การประเมินครั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินงานประเมินใน 9 องค์ประกอบคุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด รวมทั้งสิ้น 36 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้, ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย … Read More »

ผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม

5 Jun
14349454601_76fd223be9_c

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษถูกก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น หรือที่เราพูดจนติดปากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงว่ามัธยมปลาย และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับท้องถิ่นและจังหวัดศรีสะเกษ อย่างน้อยใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมาบนการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้สร้างให้แก่สังคมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าออกมาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนั้น ก็เป็นเพียงผลสำเร็จ 1 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเท่านั้น คือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ตนเองแก่สังคมการศึกษาตลอดมาว่า เราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ส่วนพันธกิจหลักอีก 3 ด้านนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาด้วยเช่นกัน สำหรับพันธกิจด้านการดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษเองนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ หากมองในแง่มุมของวัตถุดิบ นับว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจและหลากหลายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การฟ้อนรำพื้นเมือง การละเล่นดนตรีพื้นบ้านที่มีความโดดเด่น หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ยังดำรงอยู่ไม่สูญหาย นับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีและทรงคุณค่าในการหยิบยกมาพัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป เมื่อพิจารณาจากความพร้อมด้านศิลปวัฒธรรมที่มีอยู่ข้างต้น … Read More »

โครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

28 Mar
13444061133_daee61edce_z

ข้อความจากเพจบุ๊คของท่าน ผอ.วัชรินทร์ กอกหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียน นักเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิศาล สุขี และคณะ จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 35 คน สร้างความเชื่อมั่นทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสำเร็จสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางท่านผู้อำนวยการ ท่านมีดำริไว้แต่แรกเริ่ม ซึ่งท่านเคยได้มาปรึกษาว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว และค่อนข้างยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังในกรณีที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องการกลับมาคัดสำเนาใบรับรองวุฒิจากทางโรงเรียน ในบางครั้งอาจเสียเวลาเป็นวันในการดำเนินงาน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับเฉพาะโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ หากแต่เกิดขึ้นทุกโรงเรียน !! ท่าน ผอ. มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ความคิดนี้เองเลยเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ควรจะออกมาคือ โปรแกรมระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ … Read More »

สรุปผลโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

7 Mar
12230207356_908c10721e_z

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ ห้องถนอม อินทรกำเนิด ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการเอนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยได้เรียนเชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ อันประกอบไปด้วย 1) … Read More »

จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2556

7 Mar
12990417664_a7074dbacc_z

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 และได้ทำการทำหนังสือนำส่ง ไปที่ 5 คณะ 2 สำนัก โดยสิ่งที่นำส่งไปคือ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2555 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของ สมศ. รวมหน่วยงานละ 3 เล่ม โดยการดำเนินการนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบแและกลไกการประกันคุณภาพฯ ในระดับมหาวิทยาลัยครับ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อ คณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา ที่ต้องรับการประเมิน ที่ต้องจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำไฟล์เอกสารต้นแบบ ที่ท่านสามารถ download และนำไปปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม และดำเนินการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป … Read More »