การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557

30 Nov
SONY DSC

มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมจิโรจน์ ชั้น 5 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูล ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ รองประธานกรรมการ นางสาววนิดา หาจักร กรรมการ นางสาวกนิษฐา อินธิชิต กรรมการ นางสาวอัจฉริยา พัฒนสระคู กรรมการและเลขานุการ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มีผลของการประเมินดังต่อไปนี้ ผลลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ … Read More »

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมิน ปีการศึกษา 2557

17 Aug
SONY DSC

วันที่ 14 ส.ค. 58 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมี ดร.ปกรชัย สุพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และมีตัวแทนจาก 5 คณะ 2 สำนัก เข้าร่วมประชุม โดยประเด็นที่ทำการขี้แจงมีดังนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 การจัดทำรายงาน SAR ที่สอดคล้องกับระบบ CHEQA Online การรวบรวมและสรุปผลข้อมูล Commons Data Set: CDS กระบวนการดำเนินงานการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพในภาพรวมทั้งหมด การรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ eSAR และ CHEQA Online กำหนดการในการประเมิน โดยได้มติจากที่ประชุม คือ … Read More »

ให้ข้อมูลสำหรับการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ”

22 Jun
18326503264_592c096830_k

วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 58 นี้ เวลา 10.30 น. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ นักศึกษระดับปริญญาเอก มรภ.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ ด้วยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Fucus Group) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏีนิพนย์ เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการนำนโยบายด้านการประกันคุณภาพมาสู่การปฏิบัติ” ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมการรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

22 Jun
18700098906_01d845f77e_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ และคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม … Read More »

ประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558

19 Feb
15957899084_ecaf6249ca_k

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการด้านการจัดเก็บชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Commons Data Set: CDS) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้อง 9902 อาจารย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้องตรงกันและมีความสอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้การรายงานผลข้อมูลไปยังคณะกรรมการการอุดดมศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยในการประชุมคณะกรรมการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร … Read More »

คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับปีการศึกษา 2557

29 Jan
16210178139_40d73fbb54_b

เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจ ซึ่งเราพยายามอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ทุกๆ หน่วยงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก และง่ายที่สุด สำหรับตัวเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2557 ที่เพิ่งประกาศใช้ใหม่ เราเองเร่งจัดพิมพ์เอกสารจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์ PDF โดยทำการจัดพิมพ์เป็นไฟล์ Microsoft Word แล้วใส่ข้อมูลเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าไป ตรวจสอบ แก้ไขคำผิด และจัดรูปเล่มให้สมบูรณ์ และเร่งแจกจ่ายให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน เพื่อให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก ดำเนินการจัดพิมพ์ ปรับแต่งให้เป็นคู่มือของหน่วยงานตัวเอง เสร็จไปอีกหนึ่งภาระกิจครับ สำหรับงานด้านการประกันคุณภาพ ในส่วนของการควบคุมคุณภาพ download : คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับปีการศึกษา 2557