สร้าง Fixed Component บนหน้า Page ด้วย CSS

2 Aug
Screen Shot 2558-08-02 at 12.26.05 PM

ต้องการสร้างเมนูสำหรับการสลับภาษาไทยไปมาระหว่าง อังกฤษ-ไทย-ลาว-เขมร โดยใช้ความสามารถในการแปลงภาษาบนหน้าเว็บเพจของ Google Translate API แต่ส่ิงที่ยากที่สุดสำหรับการทำงานนี้คือการออกแบบ ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้งานรู้สึกง่ายในการเปลี่ยนภาษาสลับไปมา โจทย์ที่สำคัญที่สุดคือเมนูสำหรับการสลับเปลี่ยนภาษานั้นจะต้องเป็นจุดเด่นพอสมควร และง่ายค่อการคลิ๊กอีกด้วย เพราะผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่คิดถึงคือ ตัวเมนูสำหรับสลับภาษานั้นจะต้องเป็นรูปธงชาติ (Flag) ที่มีขนาดโดดเด่นเพื่อให้ง่ายต่อการคลิ๊กพอสมควร และตำแหน่งของเมนูนั้น ควรจะไปอยู่ในทุกๆ ที่ ที่โดดเด่นที่ผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นมันได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเลือกเมนูส่วนนี้ให้เป็น Fixed Componet บนหน้าเว็บเพจ น่าจะดูดีที่สุด สำหรับการสร้าง Fixed Component นี้ ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคนิคของ CSS เข้ามาช่วยได้ง่ายขึ้น โดย CSS ที่ใช้มีดังนี้ #glt-translate-trigger .gtranslate-label {     font-family: … Read More »

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

7 May
17400060315_f51ffee2f0_k

วันนี้งานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรีนนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทย ลาว กัมพูชาสำหรับการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน” ดำเนินกระบวนการวิจัยมาถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยกระบวนการรวบรวมข้อคิดเห็นไปเป็นตามขั้นตอนคือ สร้างเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญด้านสื่อ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านด้วยเครื่องมือที่เป็นข้อคำถามปลายเปิด จัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นความคิดเห็นร่วมกัน โดยต้องขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิจัย ทำให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย และเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากมาย และทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประมวลภาพ ประมวลภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย

21 ธ.ค. 57 : เก็บข้อมูลลายผ้าทอมือกับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านแต้

22 Dec
16069973951_fedc94315c_z

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เราเข้าไปที่บ้านแต้ อุทมพร เพื่อเก็บข้อมูลลายผ้าทอมือ โดยครั้งนี้เราตรงไปที่บ้านประธานกลุ่มโดยตรง คือ คุณแม่ดอกซ้อน โดยคุณแม่ดอกซ้อน มีผ้าจากสมาชิกในกลุ่มเก็บเอาไว้ค่อนข้างมาก เพื่อรอการจำหน่ายออกไป ผ้าส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นมัดหมี่ ย้อมสีเคมี โดยทั้งหมดเป็นหมี่โอบทั้งสิ้น ซึ่งจะมีลักษณะที่สวยงามกว่าหมี่แต้ม และมีกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากกว่า ความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากการสัมภาษณ์ คือ ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจะมีลักษณะทำงานเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมากขึ้น กลุ่มผู้ทอผ้าจะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นระบบ ซึ่งจะมีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยเฉพาะ มีผู้สาวไหม ย้อม มัดหมี่โดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มแม่บ้านที่บ้านแต้ ก็จะทำหน้าที่ทออย่างเดียว โดยผู้มัด กับผู้ทอ จะไม่ใช่คนคนเดียวกัน ดังนั้นปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือ การสอบถามความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับลายผ้าทอโดยการถามไถ่กับผู้ทอ จะไม่ค่อยได้ลายละเอียดอะไรมากนัก เพราะทำหน้าที่ทออย่างเดียว ซึ่งระบบการทำงานแบบนี้ พบได้ในกลุ่มแม่บ้านทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกษเท่าที่ผู้วิจัยลงไปสัมผัสและเก็บข้อมูลในพื้นที่ การทำงานในทุกขึ้นตอนของการทอผ้า จะถูกกระจายหน้าที่ออกไปให้มีการทำงานหน้าที่กันโดยเฉพาะไม่ทับซ้อนกันตามความเชี่ยวชาญ … Read More »

วิดีโอลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

7 May
Screen Shot 2558-02-05 at 9.07.14 AM

ลำผีฟ้า บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ from Phisan Shukkhi on Vimeo. หลังจากลงพื้นี่บ้านดอนหลี่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเก็บขอมูล ถ่ายทำวิดีโอ การประกอบพิธี ตลอดทั้งการสัมภาษณ์แม่ครู ทีมงานรืบนำเอาวิดีโอทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อทำการตัดต่อ เรียบเรียง ให้เป็นเรื่องราวในประเด็นของการวิจัยให้ครบถ้วน โดยการตัดต่อ เราใช้โปรแกรมที่ง่ายที่สุด คือ โปรแกรม iMovie ทำการตัดต่อออกมา ผลที่ได้น่าพอใจมาก และเลือกที่จะ Upload เข้าไปไว้ใน Vimeo เพื่อให้สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตในความระเอียดแบบ HD ได้

ขอความร่วมมือจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

10 Apr
13754604184_6f4f1fae88_z

เมื่อเช้าเข้าไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ อยู่ที่ห้วยคร้า ท่านผู้อำนวยการศูนย์ ให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตัวเองครับ เลยมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่พอสมควร พร้อมด้วยนักวิชาการของศูนย์ ซึ่งเป็นนักวิชาการระดับปริญญาเอกเลยทีเดียวครับ ผมได้มีโอกาสชี้แจงประเด็นการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่และการเข้าไปขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานอะไร ซึ่งท่าน ผอ.เข้าใจในประเด็นวิจัยและยินดีให้ความร่วมมืออย่างยิ่ง ตลอดทั้งยังพร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยนี้ และงานวิจัยอื่นๆ ที่อยู่ในประเด็นเรื่องหม่อนไหม ต่อไปด้วยครับ สิ่งที่น่ายินดีมากๆ เมื่อเช้า เราได้ทั้งหน่วยงานสนับสนุน และมองเห็นประเด็นที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยอย่างหลากหลาย ซึ่งหากพัฒนางานวิจัยได้จริง ก็มีหน่วยงานที่พร้อมจะนำผลสำเร็จจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการพัฒนาความรู้ในพื้นที่ได้จริงต่อไปครับ

โครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่

28 Mar
13444061133_daee61edce_z

ข้อความจากเพจบุ๊คของท่าน ผอ.วัชรินทร์ กอกหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียน นักเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิศาล สุขี และคณะ จาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 35 คน สร้างความเชื่อมั่นทำให้ระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอกสำเร็จสมบูรณ์   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางท่านผู้อำนวยการ ท่านมีดำริไว้แต่แรกเริ่ม ซึ่งท่านเคยได้มาปรึกษาว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บรายชื่อของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว และค่อนข้างยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังในกรณีที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วต้องการกลับมาคัดสำเนาใบรับรองวุฒิจากทางโรงเรียน ในบางครั้งอาจเสียเวลาเป็นวันในการดำเนินงาน ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับเฉพาะโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ หากแต่เกิดขึ้นทุกโรงเรียน !! ท่าน ผอ. มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ความคิดนี้เองเลยเป็นที่มาของการจัดอบรมในวันนี้ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ควรจะออกมาคือ โปรแกรมระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการข้อมูลทะเบียนนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ … Read More »