วิจัย : ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ รร.วนาสวรรค์

19 Nov
IMG_3834

วันนี้คณะทำงานของเราออกปฏิบัติงานภาคสนามที่ รร.วนาสวรรค์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ จุดประสงค์หลักของการทำงานวันนี้คือการ try out ชุดเครื่องมือที่เราใช้ในกระบวนการเกือบทั้งหมด ผลการทำงานออกมาค่อนข้างดี เด็กๆ นักศึกษาช่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลอย่างดี ตลอดจนมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และที่สำคัญทำให้คณะทำงานของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในพื้นที่ และการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับการจัดเก็บข้อมูลจริง และได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงไม่คลาดเคลื่อนในการทำงานต่อไปครับ ประมวลภาพบรรยายกาศการทำงาน : Flickr

ประสานพื้นที่เพื่อเตรียมทดสอบเครื่องมือ

8 Nov
22216618894_0f0f1b4f2b_o

วันที่ 6 พ.ย. 58 ทีมงานวิจัยของเราเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านวนาสรรค์ อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสาเหตุที่เราเลือกโรงเรียนวนาสวรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการทดสอบ มีปัจจัยสำคัญ อยู่ 2 ประการคือ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในเขตอำเภอภูสิงห์ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหน่วยตัวอย่างที่เราใช้ศึกษา ในการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานเราได้รับความร่วมมือกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้ วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมการทดสอบเครื่องมือ และทำความเข้าใจกับครูในโรงเรียน วันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการทดสอบเครื่องมือ

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ

7 May
17400060315_f51ffee2f0_k

วันนี้งานวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรีนนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทย ลาว กัมพูชาสำหรับการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน” ดำเนินกระบวนการวิจัยมาถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ โดยกระบวนการรวบรวมข้อคิดเห็นไปเป็นตามขั้นตอนคือ สร้างเครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญด้านสื่อ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านด้วยเครื่องมือที่เป็นข้อคำถามปลายเปิด จัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อสรุปข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นความคิดเห็นร่วมกัน โดยต้องขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิจัย ทำให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย และเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากมาย และทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประมวลภาพ ประมวลภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มย่อย

ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2558

12 Mar
13087153225_639789fa54_z

แอบลุ้นลึกๆ อยู่หลายเดือนกับการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในที่สุดก็ประกาศผลการพิจารณามาออกมาแล้วครับ Blog การส่งหัวข้อวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุน ในหมวดเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

ส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย วช.58

13 Oct
10248696534_e7545d84c2_z

  การเดินทางสายวิชาการคงหลีกหนีการวิจัยไม่มีทางพ้น ดังนั้นอย่างไรก็ตามคงต้องทำงานวิจัยเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่และคืนมันกลับไปสู่ท้องถิ่น ปัจจัยที่สำคัญอย่างอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้งานวิจัยสามารถดำเนินไปอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ ก็คงหนีไม่พ้นเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คงเป็นหน้าที่โดยสำนึกอยู่แล้วอย่างไม่ต้องมีใครมาบอกก็คือ เป็นนักวิชาการ ต้องทำวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนที่จะสามารถสนับสนุนเราต่อไป ปีนี้นั่งร่างแผนงานวิจัยมาสักพักใหญ่ๆ แล้ว จนออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ส่งข้อเสนอได้ทันต่อเวลาพอดี สิ่งที่ดีใจที่สุด คือ เราช่วยกันกลั่นกรองความคิดที่ร่องรอยอยู่ในอากาศ ให้ออกมาเป็นรูปร่างได้อย่างชัดเจน และตัวผลลัพธ์ก็น่าพอใจสำหรับอย่างมาก ณ เวลานี้ จะได้รับการสนับทุนวิจัยหรือไม่ก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญ..เพราะในตอนนี้…เราก็ภูมิใจกับมันมากแล้ว