บทความ : ความสำคัญของระบบและกลไก

5 Apr
16809664567_3e84d1dd13_k

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557 โคยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือการให้อิสระแก่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถที่จะเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบประกันคุณภาพในมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและสามารถเทียบเคียงกับระบบที่ สกอ. ประกาศใช้ หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถคิดค้นและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน สำหรับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2557 นี้จะเห็นว่ามีการเปิดกว้างในเรื่องของกระบวนการทำงานในทุกๆ พันธกิจที่สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษารับผิดชอบอยู่เป็นอย่างมาก มีการกำหนดอย่างกว้างๆ ให้ต้องมีระบบและกลไกลในการดำเนินงานแต่ละด้าน และต้องมีการนำระบบและกลไกมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องทำการพัฒนาระบบและกลไกที่มีความเหมาะกับการทำงานภายในองค์กรของตนเอง ซึ่งหมายความว่าภายใต้ภาระกิจเดียวกันนั้นในแต่ละองค์กรไม่จำเป็นต้องมีระบบและกลไกที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถแตกต่างกันออกไปได้ตามความเหมาะสมของสภาพและบริบทขององค์กรนั้นๆ แต่เมื่อปฏิบัติตามระบบและกลไกนั้นๆ แล้วจะต้องให้ผลของการทำงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพระบุเอาไว้ แต่ก่อนที่จะเริ่มคิดเรื่องของการพัฒนาระบบและกลไกที่มีความเหมาะสมกับภาระงานแต่ละด้านที่รับผิดชอบ เราลองมาทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆ แล้วคำว่า “ระบบและกลไก” ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คำนิยามไว้นั้นคืออะไร คำว่า “ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการผลผลิต … Read More »

บทความ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ

2 Mar
16658166906_8894f2c603_z

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรม คือ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน … Read More »

ผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม

5 Jun
14349454601_76fd223be9_c

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษถูกก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของท้องถิ่น หรือที่เราพูดจนติดปากว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เป็นแหล่งให้ความรู้และการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงว่ามัธยมปลาย และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับท้องถิ่นและจังหวัดศรีสะเกษ อย่างน้อยใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมาบนการมีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้สร้างให้แก่สังคมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญก้าวหน้าออกมาเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนั้น ก็เป็นเพียงผลสำเร็จ 1 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเท่านั้น คือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ตนเองแก่สังคมการศึกษาตลอดมาว่า เราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ส่วนพันธกิจหลักอีก 3 ด้านนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเองก็ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาด้วยเช่นกัน สำหรับพันธกิจด้านการดูแลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษเองนั้นนับว่ามีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ หากมองในแง่มุมของวัตถุดิบ นับว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่น่าสนใจและหลากหลายเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การฟ้อนรำพื้นเมือง การละเล่นดนตรีพื้นบ้านที่มีความโดดเด่น หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่ยังดำรงอยู่ไม่สูญหาย นับว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีและทรงคุณค่าในการหยิบยกมาพัฒนา ต่อยอด ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป เมื่อพิจารณาจากความพร้อมด้านศิลปวัฒธรรมที่มีอยู่ข้างต้น … Read More »

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพ แล้วได้อะไร ?

19 Mar
13466509953_f3ab4511fa_z

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2556 เดินมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่การนับถอยหลังวันเวลาเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีแล้ว เนื่องจากอีกเพียงแค่ 2 เดือนหลังจากนี้ก็จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นหน้าที่อันแสนหนักของบุคลากรผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้คุณภาพจะต้องดำเนินการรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้รายตัวบ่งชี้ พร้อมกับจัดทำเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จทันเวลาเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป เมื่อการดำเนินการเริ่มหนักและผู้ปฏิบัติการเริ่มเหนื่อยล้ากับการจัดการเอกสารและรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสมบรูณ์ คำถามที่มักลอยขึ้นมาอยู่ในใจเสมอๆ คือ เมื่อดำเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพแล้วเราได้อะไร ?  คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยในผู้ปฏิบัติงาน และเป็นคำถามที่ในบางครั้งผู้ตอบเองก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดมาตอบได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้ต้องคาดคะเนต่ออีกเช่นกันว่าต้องใช้เวลาสั่งสมเพื่อให้พบคำตอบใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะเจอคำตอบที่ดีและเหมาะสม

บทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

22 Oct
Screen Shot 2558-02-05 at 8.58.08 AM

ช่วงนี้หน่วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกำลังดำเนินการวางแผนงานเพื่อจัดอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเอง และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพในเขตภาคอีสานด้วย เนื่องจากการอบรมนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นให้จัดเป็นประจำ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ทำไมนักศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในฐานะผู้รับบริการและเป็นผลผลิตสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน มีส่วนร่วมและเป็นพลังผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดให้ทุกสถาบันต้องมีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยได้มีการกำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555

9 Sep
9707423459_f55b9edf80_z

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้กำหนดให้ช่วงวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 เป็นช่วงเวลาของการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยการประเมินในครั้งนี้มีรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์  ประธานกรรมการ นางสาวอัจฉรียา  พัฒนสระคู กรรมการ นางจุฑามณี  รุ้งแก้ว กรรมการ นางสาววิชุดา วงศ์พานิช กรรมการ นายกัมปนาท  อาชา กรรมการและเลขานุการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยตัวองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 องค์ประกอบ และองค์ประกอบกลุ่มอัตลักษณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นอีก 2 ตัวบ่งชี้ อันได้แก่ สำนักงานสีเขียว และระบบและกลไกกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะ (ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) สำหรับในรอบการประเมินคุณภาพฯ … Read More »

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา

9 Sep
Screen Shot 2558-02-05 at 8.50.21 AM

ทำไมถึงต้องกำหนดให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 4 พันธกิจหลักที่สถาบันระดับอุมศึกษาต้องรับผิดชอบและดำเนินการ นอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้นักศึกษาเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ทำไมเราถึงต้องเสียเวลามาดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกันอีกเล่า และในยุคแห่งโลก “ไอที (Information Technology : IT)” การสื่อสารไร้พรมแดน โลกทั้งโลกอยู่ในมือของเราแต่ทำไมยังต้องมาเสียเวลากับเรื่องของวัฒนธรรมกันอีกเล่า…คำถามเหล่านี้น่าจะเป็นคำถามที่อาจเกิดขึ้นให้หัวสมองของอาจารย์รุ่นใหม่อย่าง…ผมหรือท่าน หรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาเองก็ตาม ว่าหน้าที่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำไม่ต้องเป็นหน้าที่หรือภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่หากลองทบทวนเพื่อย้อนให้เห็นถึงที่มาและความสำคัญของหน้าที่หลักนี้ คำว่า “ศิลปะ” หมายถึง งานสร้างสรรที่ส่งเสริมความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม และเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับจิตใจของผู้คน การทำความเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคม คำว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น การคิด ความรู้สึก ความเชื่อ การแสดงออกที่ดีงาม อันเกิดจากการสั่งสม เรียนรู้ และคัดสรร … Read More »