เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา)

19 Jul
19503865729_0e1f5ba786_o

วันที่ 10 – 11 ก.ค. 58 นี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา) จัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรมเซนต์จูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานครฯ เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เข้าไปพบปะแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากหลากหลายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มากประสบการณ์ ถือว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเข้ามามากพอสมควรเลยทีเดียวครับ

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

22 Jun
18700098906_01d845f77e_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557″ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ และคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีที่มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยการประกันคุณภาพฯ ครอบคลุม … Read More »

23 – 25 เม.ย. 58 อบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6

26 Apr
17089124588_95eb3e8390_k

23 – 25 เม.ย. 58 ที่ผ่านมาเราสองคนได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในโครงการ Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 จัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้า คิวบ์ [www.dataminingtrend.com] ที่โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาในการอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยมีวิทยากร คือ ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา [facebook] ในการอบรมครั้งนี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม RapidMiner Studio 6 ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคของ Data Mining โดยเฉพาะ [www.rapidminer.com] … Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

7 Feb
16454295251_278940fb9c_k

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรม ตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 51 คน และหน่วยงานภายนอก คือ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 คน เหตุผลของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อันเนื่องมาจาก ในปีการศึกษา 2557 … Read More »

สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่

2 Feb
16241673257_5af3cf3423_b

วันที่ 2 – 3 ก.พ. 2558 นี้ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับตัวบ่งชี้ใหม่ ซึ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัด โดยงานจัดขึ้นที่ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วิทยากรหลัก คือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร หรือ อาจารย์หมอที่เราค้นเคยกันดีในแวดวงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีวิทยากรสมทบคือ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธุ์ สำหรับวันที่ 2 นี้เป็นวันแรกของการประชุมสัมนา นังฟังอาจารย์หมอบรรยาย ถึงแนวทางในการจัดการประเมินหลักสูตร นับว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมาก ตลอดจนอาจารย์หมอบรรยายให้ความกระจ่างในสิ่งที่สงสัยจาการอ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปี 2557 ได้หลายข้อ โดยประเด็นหลักๆ ที่สงสัย และได้รับความกระจ่างคือ … Read More »